SDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDP của CTCP SDP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty cổ phần SDP
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Các nội dung khác;

HNX