SIV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SIV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIV của CTCP SIVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO – Lô CN2-02 KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX