BCTC 2023 SIV - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 21 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 1,04% trong khi giá vốn giảm 6,31%.
  • Chi phí tài chính giảm 9,51%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,15%.
  • Số dư vay giảm 14,92% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 30 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 1,31% và chi phí quản lý tăng 26,87%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây