16:54, 24/08/2022

SJE: Đặng Thị Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Tuyết
  - Mã chứng khoán: SJE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 416,601 CP (tỷ lệ 1.9%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Minh Ngọc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 88 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 416,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 416,601 CP (tỷ lệ 1.9%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá chưa đạt kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2022.

  HNX