14:56, 12/08/2022

SJE: Trần Văn Ngư - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,618,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Ngư
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: SJE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,618,804 CP (tỷ lệ 7.37%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,618,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,618,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 804 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2022.

  HNX