SJF: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SJF: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm