SJS: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SJS

SJS: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SJS

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SJS như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm