SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,653,000 CP

SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,653,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Năng lượng An Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,857,430 CP (tỷ lệ 33.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,660,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,653,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,204,430 CP (tỷ lệ 25.24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá bán chưa đạt được như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đức Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX