SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,168,380 CP

SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,168,380 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Năng lượng An Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,689,050 CP (tỷ lệ 13.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,168,380 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,168,380 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,857,430 CP (tỷ lệ 33.25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đức Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX