16:57, 04/01/2022

SPB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An
  - Mã chứng khoán: SPB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,447,000 CP (tỷ lệ 15.23%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 458,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,905,000 CP (tỷ lệ 20.05%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: N/A
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/12/2021.

  HNX