SPB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

SPB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An
- Mã chứng khoán: SPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,447,000 CP (tỷ lệ 15.23%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 458,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,905,000 CP (tỷ lệ 20.05%)
- Lý do thay đổi sở hữu: N/A
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/12/2021.

HNX