09:54, 08/03/2022

SPB: Nguyễn Tường Huy - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 60,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tường Huy
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
  - Mã chứng khoán: SPB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60,000 CP (tỷ lệ 0.63%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/03/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

  HNX