SPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản