08:25, 07/03/2022

SQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SQC của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: HĐQT của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Các vấn đề khác

  HNX