SSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

SSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - CTCP Vận tải biển Hải Âu tại số 40. đường số 1, Khu phố 3. phường Bình Thuận, quận 7. thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/05/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân.

HNX