STH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Viết Cường

STH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Viết Cường

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Viết Cường
- Mã chứng khoán: STH
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,015,700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.21%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/09/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 915,700 CP (tỷ lệ 4.7%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX