STH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STH của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 7,8/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến trụ sở Công ty, số 65 tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

HNX