STH: Nguyễn Viết Cường không còn là cổ đông lớn

STH: Nguyễn Viết Cường không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Viết Cường
- Mã chứng khoán: STH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,015,700 CP (tỷ lệ 5.21%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 965,700 CP (tỷ lệ 4.95%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/09/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX