STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6,345,253 CP

STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6,345,253 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần HAWACO
- Mã chứng khoán: STW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,345,253 CP (tỷ lệ 40%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,345,253 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Hiếu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX