14:00, 07/09/2022

SZL: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Quỳnh Anh giữ chức danh Thành viên HĐQT thay cho Ông Ngô Xuân Quảng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo thay đổi nhân sự HĐQT  như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE