SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan

SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm