16:05, 26/08/2022

SZL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE