TA9: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC- Mã chứng khoán: TA9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 624,900 CP (tỷ lệ 5.03%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 596,800 CP (tỷ lệ 4.81%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 02/04/2024.

Xem thêm tại hnx.vn