TA9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: TA9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 824,900 CP (tỷ lệ 6.64%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 85,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 739,000 CP (tỷ lệ 5.95%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/03/2024.

Xem thêm tại hnx.vn