08:17, 14/09/2022

TAG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/10/2022 đến ngày 24/10/2022
            - Địa điểm thực hiện: Văn phòng điều hành – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh, lô T2 – 1,2. đường D1, Khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  HNX