08:52, 15/02/2022

TDS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDS của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 29/03/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel; Km 9. Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX