TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://www.truongphucable.vn hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Dự kiến thứ Tư ngày 28/06/2023

HNX