BCTC 2023 TGP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,65%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 6,92%.
  • Chi phí tài chính giảm 16,46%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,4%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 54,97%.
  • Vốn điều lệ tăng 16,99%.
  • Chi phí bán hàng giảm 48,09%, trong khi chi phí quản lý tăng 60,33%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây