TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (tỷ lệ 100:17, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 17 cổ phần mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 516 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 516*17%=87,72 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.72 sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Trường Phú - số 10. BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Trường hợp uỷ quyền nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.

HNX