15:42, 05/05/2022

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thiết bị điện Gelex

Trong bài viết này:

    CTCP Thiết bị điện Gelex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE