THS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Bắc

THS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Bắc

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Bắc
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Huệ
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.67%
- Mã chứng khoán: THS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356,684 CP (tỷ lệ 13.21%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 360,484 CP (tỷ lệ 13.35%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 72,083 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.67%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 432,567 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 16.02%
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch mua
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/09/2022.

HNX