15:36, 31/08/2022

TID: Trần Trung Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 140,277 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TID
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140,277 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140,277 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 140,277 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/08/2022.

  HNX