08:11, 25/03/2022

TIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2022 (Thứ Năm)
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

  HNX