TIE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TIE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của công ty
          - Thời gian thực hiện: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP TIE, 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP Hồ Chí Minh

HNX