TJC (CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại) - Công ty cổ phần TRANSIMEX - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 389.580 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần TRANSIMEX
- Mã chứng khoán: TJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.257.860 CP (tỷ lệ 49,51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Phúc Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 389.580 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 389.580 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.647.440 CP (tỷ lệ 54,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/11/2023.

Xem thêm tại hnx.vn