TJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

TJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TJC của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua việc bổ sung kế hoạch bán tàu Transco Glory trong quý IV/2023 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Và các nội dung khác.

HNX