TJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TJC của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Và các nội dung khác.

Xem thêm tại hnx.vn