TL4: Đinh Văn Vân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 1,760,000 CP

TL4: Đinh Văn Vân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 1,760,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,761,069 CP (tỷ lệ 12.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,760,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/11/2023.

HNX