14:31, 05/09/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: TLI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 220,200 CP (tỷ lệ 7.34%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 220,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220,200 CP (tỷ lệ 7.34%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do chưa đạt được mức giá mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX