TMT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

TMT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm