08:12, 09/03/2022

TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ

  HNX