TNB: Nguyễn Thúy Ly - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

TNB: Nguyễn Thúy Ly - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Ly
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TNB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,122,903 CP (tỷ lệ 14.65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2023.

HNX