TPC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước

TPC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm