Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/02/2024

Ngày thực hiện: -