Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/05/2022

Ngày thực hiện: 24/05/2022

Tài liệu đính kèm