Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/08/2022

Ngày thực hiện: 11/08/2022