Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/05/2023

Ngày thực hiện: 20/06/2023