Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 2000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

Ngày thực hiện: -