Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 5325 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/01/2024

Ngày thực hiện: -