Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền 4789 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/01/2024

Ngày thực hiện: -