16:03, 03/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/08/2022

Ngày thực hiện: N/A

Tài liệu đính kèm